Indicadors econòmics

Indicadors financers

Liquidació 2017
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) 75,1%
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) 2.293.070,28€
Liquidació 2016
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) 67,5%
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) 583.116,08€
Liquidació 2015
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) 65%
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) 1.739.899,78€

 

*Es contemplen els capítols I, II i II del pressupost d'ingressos (impostos directes, impostos indirectes, taxes i altres ingressos).

Indicadors relacionats amb ingressos i despeses

Liquidació 2017
Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 883,20€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 1.036,31€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 100,43€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies) 49,36

** Es pren com a referència la població a 01/01/2015: 14.933 habitants

Liquidació 2016
Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 724,26€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 1.029,61€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 98,89€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies) 46,60

** Es pren com a referència la població a 01/01/2015: 14.759 habitants

Liquidació 2015
Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 710,48€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 1.040,85€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 93,43€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies) 41,57

Es contemplen els capítols I, II i II del pressupost d'ingressos (impostos directes, impostos indirectes, taxes i altres ingressos).

** Es pren com a referència la població a 01/01/2015: 14.742 habitants

Documents

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-07-2018 12:15